Số điện thoại hỗ trợ tại VN

Chúng tôi cung cấp số điện thoại hỗ trợ miễn phí, hỗ trợ, tư vấn và bảo mật thông tin cho công nhân tại Việt Nam.


Scroll down for English


Thông tin hữu ích:

 • Gọi vào số điện thoại hỗ trợ công nhân miễn phí tại Việt Nam (kể cả đường dài)
 • Số điện thoại hỗ trợ công nhân hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày (24/7) kể cả ngày lễ. Đây là Hộp thư thoại, vui lòng để lại lời nhắn với nội dung sau :
  - Tên của bạn và số điện thoại liên hệ
  - Câu hỏi hay vấn đề của bạn
 • Chúng tôi sẽ gọi lại bạn ngay trong vòng 48 giờ
 • Bạn có thể gửi email đến đường dây hỗ trợ  (helpline) theo địa chỉ helpline_vn@ethicalsupplychain.org

Bản tải về tiếng Anh hay tiếng Việt

Bản tải về tiếng Anh hay tiếng Việt

Our Worker Helpline offers free, confidential information and advice for factory workers in Vietnam.

Useful information:  

 • Calls to the Helpline voicemail are free in Vietnam (including long-distance calls)
 • The Helpline voicemail service is operational 24 hours everyday
 • Please leave a message including your name and contact information as well as your questions or issues
 • We will call you back within 48 hours
 • You can also email the helpline at helpline_vn@ethicalsupplychain.org

Worker Helpline – Vietnam

Download in English or Vietnamese

Download in English or Vietnamese